Projekty dla przetwórców ryb

Budowa potencjału naukowego regionu w obszarach kluczowych dla jego rozwoju - stypendia dla doktorantów Akademii Rolniczej


Budowa potencjału naukowego regionu w obszarach kluczowych dla jego rozwoju -
stypendia dla doktorantów Akademii Rolniczej w Szczecinie przygotowujących prace z zakresu rolnictwa, rybołówstwa, przemysłu rolno-spożywczego, gospodarki odpadami


Projekt nr Z/2.32/II/2.6/ZARR/W/II/16/06

Realizowany w okresie od 01.12.2006 do 31.03.2008 r. projekt finansowany w ramach
Działania 2.6 ZPORR przewiduje sfinansowanie 20 piętnastomiesięcznych stypendiów po 18000 złotych dla słuchaczy Międzywydziałowego Studium Doktoranckiego w Akademii Rolniczej w Szczecinie. Stypendia zostały przyznane w drodze konkursu najlepszym doktorantom, których prace doktorskie przyczynią się do wzrostu przedsiębiorczości, transferu technologii, rozwoju sieci, klastrów lub innych podobnych struktur w regionie lub też wypracowują rozwiązania umożliwiające lepsze wykorzystanie potencjału naturalnego regionu i dotyczą takich branż jak rolnictwo, rybołówstwo, przetwórstwo rybne, przemysł spożywczy, leśnictwo i gospodarka odpadami. Środki te mogą być wykorzystywane wyłącznie na zakup pomocy naukowych i dydaktycznych, uczestnictwo w kursach i szkoleniach, regionalnych, krajowych lub zagranicznych konferencjach związanych z tematem doktoratu.

Podstawowym celem projektu jest zapewnienie słuchaczom Studium Doktoranckiego warunków do prowadzenia badań naukowych na wysokim poziomie, aby przygotowane przez nich rozprawy doktorskie wypracowujące rozwiązania w dziedzinach kluczowych dla rozwoju regionu faktycznie mogły przyczynić się do jego rozwoju.

Kontakt:
Małgorzata Galasińska (
galasinska@tz.ar.szczecin.pl)
Manager Projektu

Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa
w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego.