Projekty dla przetwórców ryb

Wdrożenie bezdotykowego optycznego systemu pomiarowego Nexiv VMR – 1515 do pomiaru łusek i określania tempa wzrostu ryb


Celem projektu będzie szczegółowa analiza wybranych jezior i rzek pod kątem charakterystyki gospodarczej ryb zamieszkujących te akweny, przy użyciu bezdotykowego optycznego systemu pomiarowego Nexiv VMR – 1515. Głównym wykonawcą projektu będzie Zakład Gospodarki Rybackiej na Wodach Otwartych, będący jednostką naukową Wydziału Nauk o Żywności i Rybactwa Akademii Rolniczej w Szczecinie.
System pomiarowy Nexiv VMR – 1515 jest najbardziej zaawansowanym urządzeniem pomiarowym stosowanym w przemyśle. Urządzenie oparte jest na analizie video obrazu wspomaganej pomiarami laserowymi. Uzyskuje się w ten sposób olbrzymie dokładności pomiaru nawet rzędu 0,1 μ oraz możliwe jest stworzenie mapy przestrzennej mierzonego obiektu. System jest w pełni automatyczny i istnieje możliwość wykonania złożonych pomiarów według wcześniej ustalonego wzorca. Głównym założeniem projektu jest stworzenie trybu pracy urządzenia pozwalającego na automatyczny pomiar łusek z uwzględnieniem przyrostów rocznych i znalezienie ewentualnych nowych źródeł informacji dotyczących rzeczywistego określania wzrostu u ryb.
Racjonalna gospodarka rybacka w jeziorach i rzekach, wymaga poznania ich pod względem środowiskowym, morfometrycznym, ale także znajomości struktury gatunkowej i właściwości biologicznych ryb zamieszkujących te akweny. Nieznajomość prawidłowych warunków produkcji, struktury wieku, długości życia i tempa wzrostu oraz rozwoju populacji ryb występujących w tych wodach są niejednokrotnie przyczyną prowadzenia w wielu z nich nadmiernej eksploatacji ryb.
Praktycznym efektem wykonanych badań będzie m.in.:
- określenie struktury ichtiofauny zasiedlającej badane cieki i jeziora;
- podniesienie poziomu wiedzy na temat możliwości produkcyjnych tych wód;
- przekazanie uzyskanych wyników odpowiednim Użytkownikom rybackim, co pozwoli im nie tylko oszacować stan populacji ryb przez nich eksploatowanych, ale przede wszystkim będą mogli wyznaczyć wymiar gospodarczy dla poszczególnych gatunków w konkretnych wodach, co ma niebagatelne znaczenie dla prowadzenia racjonalnej gospodarki rybackiej;
- dzięki wdrożeniu systemu Nexiv uzyskamy możliwość prowadzenia na ogromną skalę badań dotyczących tempa wzrostu różnych gatunków ryb w poszczególnych zbiornikach (co obecnie jest czynione sporadycznie ze względu na pracochłonność i subiektywność konwencjonalnych odczytów).