Znakowanie ryb i produktów rybnych


data publikacji: 2006-07-17

Zgodnie z Rozporządzeniem Rady (WE) Nr 104/2000 z dnia 17 grudnia 1999 r. w sprawie wspólnej organizacji rynków produktów rybołówstwa i akwakultury, ryby i produkty rybne (patrz Tab. 1.) będące w sprzedaży detalicznej powinny być odpowiednio oznakowane/etykietowane.  Na opakowaniu powinny się znaleźć:
a) handlowe oznaczenie gatunku
b) metoda produkcji (złowione w morzu, wodach śródlądowych, wyhodowane)
c) obszar połowu

Jednak nie jest to wymagane w sprzedaży niewielkich ilości produktów (przez rybaków i hodowców ryb).

Tab. 1.

 Kod CN  Wyszczególnienie

 a) 0301

0302


0303


0304

Ryby żywe

Ryby, świeże lub schłodzone, z wyłączeniem filetów rybnych i innego mięsa rybiego z pozycji nr 0304

Ryby mrożone, z wyłączeniem filetów rybnych i innego mięsa rybiego z pozycji nr 0304

Filety rybne i inne mięso rybie (nawet rozdrobnione), świeże, schłodzone lub mrożone

 b) 0305 Ryby, suszone, solone lub w solance; ryby wędzone, nawet ugotowane, podczas lub przed procesem wędzenia; mączki, mąki i granulki z ryb nadające się do spożycia przez ludzi

 c) 0306

 


0307

Skorupiaki w skorupach lub bez, żywe, świeże, schłodzone, mrożone, suszone, solone lub w solance; skorupiaki w skorupach, gotowane na parze lub w wodzie, nawet schłodzone, mrożone, suszone, solone lub w solance; mączki, mąki i granulki ze skorupiaków nadające się do spożycia przez ludzi

Mięczaki, nawet w skorupach, żywe, świeże, schłodzone, mrożone, suszone, solone lub w solance; wodne bezkręgowce inne niż skorupiaki i mięczaki, żywe, świeże, schłodzone, mrożone, suszone, solone lub w solance; mąki, mączki i granulki z wodnych bezkręgowców innych niż skorupiaki nadające się do spożycia przez ludzi

Natomiast Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 16 grudnia 2002 r. w sprawie znakowania środków spożywczych i dozwolonych substancji dodatkowych określa zakres informacji, które powinny znajdować się na etykiecie produktów w opakowaniach jednostkowych, zbiorczych i bez opakowań.

Na opakowaniu jednostkowym producent powinien wskazać:
a) nazwę środka spożywczego
b) składniki występujące w środku spożywczym (jednak składniki nie muszą być wymienione w przypadku produktów zawierających jeden składnik, gdy nazwa handlowa jest identyczna z nazwą składnika lub nazwa handlowa umożliwia wyraźne zidentyfikowanie rodzaju składnika)
c) datę minimalnej trwałości albo termin przydatności do spożycia
d) sposób przygotowania lub stosowania, jeżeli brak tej informacji mógłby spowodować niewłaściwe postępowanie ze środkiem spożywczym
e) dane identyfikujące:
- producenta środka spożywczego lub
- wprowadzającego środek spożywczy do obrotu w kraju
- kraj, w którym wyprodukowano środek spożywczy lub w którym dokonano przetworzenia zmieniającego właściwości środka spożywczego, w przypadku gdy brak tej informacji mógłby wprowadzić konsumenta w błąd
f) zawartość netto lub liczbę sztuk środka spożywczego w opakowaniu
g) warunki przechowywania, jeżeli oznakowanie środka spożywczego zawiera informację o terminie przydatności do spożycia oraz w przypadku, gdy jakość środka spożywczego w istotny sposób zależy od warunków jego przechowywania
h) oznaczenie partii produkcyjnej rozumianej jako określona ilość środka spożywczego wyprodukowanego, przetworzonego lub zapakowanego w praktycznie takich samych warunkach
i) klasę jakości handlowej, jeżeli została ona ustalona w przepisach w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych lub ich grup, albo inny wyróżnik jakości handlowej, jeżeli obowiązek podawania tego wyróżnika wynika z odrębnych przepisów

Jednak jeśli powierzchnia opakowania jednostkowego środka spożywczego nie przekracza 10 cm2 dopuszczalne jest podanie co najmniej:
a) nazwy środka spożywczego
b) daty minimalnej trwałości albo terminu przydatności do spożycia
c) zawartości netto lub liczby sztuk środka spożywczego w opakowaniu

Na opakowaniu zbiorczym przeznaczonym bezpośrednio dla konsumenta producent powinien zamieścić przynajmniej:
a) nazwę środka spożywczego
b) datę minimalnej trwałości lub termin przydatności do spożycia
c) zawartość netto środka spożywczego w opakowaniu zbiorczym, z zaznaczeniem zawartości netto tego środka w pojedynczym opakowaniu jednostkowym oraz liczbę takich opakowań umieszczonych w opakowaniu zbiorczym,
d) dane identyfikujące:
- producenta środka spożywczego lub
- wprowadzającego środek spożywczy do obrotu w kraju,
- kraj, w którym wyprodukowano środek spożywczy lub w którym dokonano przetworzenia zmieniającego właściwości środka spożywczego, w przypadku gdy brak tej informacji mógłby wprowadzić konsumenta w błąd;
e) oznaczenie partii produkcyjnej
f) klasę jakości handlowej jeżeli została ona ustalona w przepisach określających szczegółowe wymagania w zakresie jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych lub ich grup, albo inny wyróżnik jakości handlowej, jeżeli obowiązek podawania tego wyróżnika wynika z odrębnych przepisów.
 
Jeżeli produkt był pakowany przy użyciu gazu obojętnego powodującego przedłużenie okresu trwałości, na opakowaniu jednostkowym można zamieścić sformułowanie „pakowany w atmosferze modyfikowanej”.

Producent poprzez etykietowanie i zastosowane metody nie może wprowadzać nabywcy w błąd:
- odnośnie cech środka spożywczego, jego rodzaju, tożsamości, właściwości, składu, ilości, trwałości, źródła lub miejsca pochodzenia, metod wytwarzania lub produkcji;
- poprzez przypisywanie środkowi spożywczemu działania lub właściwości, których on nie posiada;
- poprzez sugerowanie, że środek spożywczy posiada szczególne właściwości, gdy w rzeczywistości wszystkie podobne środki spożywcze posiadają takie właściwości.

Opracowała: Dominika Jamioł

Materiały źródłowe:
Rozporządzenie Rady (WE) nr 104/2000 z dnia 17 grudnia 1999 r. w sprawie wspólnej organizacji rynków produktów rybołówstwa i akwakultury.
Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 16 grudnia 2002 r. w sprawie znakowania środków spożywczych i dozwolonych substancji dodatkowych.