Polski handel zagraniczny rybami i przetworami rybnymi po wstąpieniu Polski do Unii Europejskiej

Niniejsze opracowanie jest kontynuacją poprzedniego cyklu nt. „Polski handel zagraniczny rybami i produktami rybnymi – tendencje i czynniki”, a które na naszej stronie, cieszyło się sporym zainteresowaniem.

Celem opracowania jest wskazanie zmian, jakie nastąpiły w polskim imporcie i eksporcie ryb i przetworów rybnych w związku z akcesją Polski w struktury Unii Europejskiej. Poprzednie analizy będą często stanowiły tło dla obecnych rozważań.

Dane źródłowe zostały zaczerpnięte z Roczników Statystycznych Handlu Zagranicznego oraz z Rocznika Statystycznego Gospodarki Morskiej. Dlatego też, analiza obejmuje okres badawczy 2004-2006, a jesienią 2008 r., kiedy to zostanie opublikowany Rocznik Statystyczny Handlu Zagranicznego 2008, zostanie uzupełniona o 2007 r.

Autorem opracowania jest po raz kolejny p. dr inż. Edyta Pawlak z Katedry Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych i Handlu Zagranicznego Akademii Rolniczej w Szczecinie.