Polski handel zagraniczny rybami i produktami rybnymi – tendencje i czynniki

Wymiana dóbr z zagranicą jest we współczesnej gospodarce światowej dla większości państw istotną częścią aktywności gospodarczej. Wszystkie kraje niezależnie od swojej siły ekonomicznej, wielkości, położenia geograficznego czy przynależności kulturowej uznają za jeden ze swych obowiązków wpływać na wielkość, wartość, strukturę i kierunki wymiany międzynarodowej oraz na organizację i technikę handlu zagranicznego.
Ze względu na utrudniony dostęp do surowca rybnego, między innymi z powodu położenia geograficznego, handel zagraniczny rybami i produktami rybnymi jest dla niektórych krajów jedyną możliwością pozyskania ważnego składnika diety człowieka – ryb i ich przetworów.

Poniżej prezentujemy Państwu cykl artykułów na temat handlu oraz słowniczek pojęć opracowane przez Panią dr inż. Edytę Pawlak z Katedry Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych i Handlu Zagranicznego Akademii Rolniczej w Szczecinie.