Polski handel zagraniczny rybami i produktami rybnymi – tendencje i czynniki

Część IV Saldo obrotów handlowych rybami i przetworami rybnymi w ujęciu wartościowym


Saldo obrotów handlowych w ujęciu wartościowym w latach 1994-2004 charakteryzowało się tendencją ujemną. Najgorszy wynik polskiego handlu zagranicznego w grupie ryb i przetworów rybnych odnotowano w 2001 r. ( -189 907 tys. USD). Najkorzystniejszy wynik, ale również dla strony polskiej ujemny, odnotowano w 1995 r. ( -77 165 tys. USD).
Szczegółowa prezentacja wartości polskiego handlu zagranicznego rybami i przetworami rybnymi w latach 1994-2004 w podziale na poszczególne grupy towarowe zawarta została w Tabeli 1 i na Wykresie 1.
W grupie towarowej 0303 - ryby zamrożone z wyjątkiem filetów, 0304 - filety i inne mięso z ryb świeże, schłodzone lub zamrożone oraz w grupie towarowej 0306 - skorupiaki żywe, świeże, schłodzone, zamrożone, solone, gotowane, mączka do spożycia, w całym okresie badawczym odnotowywano ujemne saldo obrotów handlowych. W grupie towarowej 0303  saldo obrotów handlowych wahało się od –35 023 tys. USD w 1994 r. do –101 219 tys. USD w 1998 r. W grupie towarowej 0304 wartości były zbliżone do wartości osiągniętych w grupie 0303 i wynosiły od –12 737 tys. USD w 1999 r. do –86 267 tys. USD w 2001 r. Natomiast w grupie towarowej 0306 saldo obrotów handlowych wahało się od –2439 tys. USD w 1997 r. do –13 444 tys. USD w 2004 r., a więc były znacznie niższe niż w dwóch poprzednio prezentowanych grupach towarowych.
Natomiast w grupie towarowej – 0301 – ryby żywe w latach 1994, 1995 i 1997 odnotowane zostało dodatnie saldo obrotów handlowych. Najlepszy odnotowany wynik został osiągnięty w 1994 r. (3 159 tys. USD). W pozostałym okresie badawczym również i w grupie towarowej 0301 odnotowywano wyniki ujemne. W 2001 r. osiągnięto najgorsze saldo wymiany w grupie towarowej 0301 wynoszące –4 610 tys. USD. Podobna sytuacja miała miejsce w grupie towarowej 0302 – ryby świeże lub schłodzone z wyjątkiem filetów. W latach 1994-1997 odnotowane zostało dodatnie saldo obrotów handlowych wynoszące od 2 641 tys. USD w 1997 r. do 17 260 tys. w 1994 r. Natomiast już od 1998 r. saldo obrotów handlowych jest ujemne. Najmniej korzystny wynik został osiągnięty w 2004 r. (-73 226 tys. USD). Również w grupie towarowej 0307 – mięczaki, wodne bezkręgowce żywe, zamrożone itp., w latach 1994-1999 oraz w latach 2003-2004 odnotowano dodatnie saldo obrotów handlowych, natomiast tylko w latach 2000-2002 saldo jest ujemne. Najkorzystniejsze saldo obrotów handlowych w grupie towarowej odnotowano w 1994 r. (6 307 tys. USD), a najmniej korzystne w 2000 r. (-826 tys. USD).
Jedynie w grupie towarowej 0305 – ryby suszone, solone, wędzone, mączka rybna do jedzenia, itp. W całym okresie badawczym odnotowano dodatnie saldo obrotów handlowych. Najlepsze wyniki polski handel zagraniczny w badanej grupie towarowej osiągnął w  2004 r. (155 498 tys. USD) a najgorsze, ale również dodatnie w 1998 r. (7 350 tys. USD).
Na zmniejszenie od 2001 r. deficytu handlowego w obrotach rybami i przetworami rybnymi miał wpływ przede wszystkim wzrost cen eksportowych we wszystkich grupach towarowych, wysoki kurs euro wobec złotówki oraz znacznie zwiększony eksport łososia wędzonego i dorsza.

Wykres 1 i Tabela 1 - Saldo obrotów handlowych rybami i przetworami rybnymi w ujęciu wartościowym w latach 1994-2004 (w tys. USD)


Saldo obrotów handlowych w ujęciu ilościowym w latach 1994-2004 charakteryzowało się  podobnie jak saldo obrotów handlowych w ujęciu wartościowym tendencją ujemną. Najgorszy wynik polskiego handlu zagranicznego w grupie ryb i przetworów rybnych odnotowano w 1998 r. ( -208 049,5 tys. ton). Najkorzystniejszy wynik, ale również dla strony polskiej ujemny, odnotowano w 1995 r. ( -115 275 tys. ton).
Szczegółowa prezentacja ilości polskiego handlu zagranicznego rybami i przetworami rybnymi w latach 1994-2004 w podziale na poszczególne grupy towarowe zawarta została w Tabeli 2 i na Wykresie 2
W grupie towarowej 0301 – ryby żywe, grupie towarowej 0303 - ryby zamrożone z wyjątkiem filetów, grupie towarowej 0304 - filety i inne mięso z ryb świeże, schłodzone lub zamrożone oraz w grupie towarowej 0306 - skorupiaki żywe, świeże, schłodzone, zamrożone, solone, gotowane, mączka do spożycia, w całym okresie badawczym odnotowywano ujemne saldo obrotów handlowych. W grupie towarowej 0301 w 1997 r. osiągnięto wynik obrotów handlowych –412,9 tys. ton, natomiast najgorszy wynik został osiągnięty w 2001 r. (-3 138,1 tys. ton). W grupie towarowej 0303 obroty handlowe wahały się od –53 926,2 tys. ton w 2003 r. do –106 126,2 tys. ton w 1998 r. W grupie towarowej 0304 wyniki były zbliżone do wartości osiągniętych w grupie towarowej 0303 i wahały się od –71 773,8 tys. ton w 1997 r. do –97 844 tys. ton w 2004 r. Natomiast w grupie towarowej 0306 wartości salda handlowego, choć również ujemne to były zdecydowanie niższe niż w trzech poprzednio prezentowanych grupach i wahały się od –2658,3 tys. ton w 1999 r. do – 6085 tys. ton w 1995 r. 
Natomiast w grupie towarowej  0302 – ryby świeże lub schłodzone z wyjątkiem filetów w latach 1994-1997 i w 1999 r. odnotowane zostało dodatnie saldo obrotów handlowych wynoszące od 6 430 tys. ton w 1994 r. do 11 562 tys. ton w 1995 r. W pozostałym okresie badawczym również i w grupie towarowej 0302 odnotowywano wyniki ujemne. Najmniej korzystny wynik salda handlowego odnotowano w 2003 r. (-16 990,5 tys. ton). Podobna sytuacja miała miejsce w grupie towarowej 0307 – mięczaki, wodne bezkręgowce żywe, zamrożone itp. W latach 1994-1997 oraz w roku 1999 w omawianej grupie towarowej odnotowano dodatnie saldo obrotów handlowych, natomiast w pozostałych latach saldo było również ujemne. Najlepsze wyniki osiągnięto w 1995 r. (13 712 tys. ton), a najgorsze w 2000 r. (-251,8 tys. ton).
Jedynie w grupie towarowej 0305 – ryby suszone, solone, wędzone, mączka rybna do jedzenia, itp. W całym okresie badawczym odnotowano dodatnie saldo obrotów handlowych. Najlepsze wyniki polski handel zagraniczny w badanej grupie towarowej osiągnął w  2001 r. (3 815,4 tys. ton) a najgorsze, ale również dodatnie w 1996 r. (1 743,2 tys. ton).

Wykres 2 i Tabela 2 - Saldo obrotów handlowych rybami i przetworami rybnymi w ujęciu ilościowym w latach 1994-2004 (w tys. ton)

Literatura
1.Roczniki Statystyczne Handlu Zagranicznego za lata 1994-2004,
2.Rynek Rybny, Stan i Perspektywy, Analizy Rynkowe, Zakład Badań Rynkowych IERiGŻ, Warszawa 2004;

 

 

Pliki do pobrania:

Wykres 2 i Tabela 2 - Saldo obrotów handlowych rybami i przetworami rybnymi w ujęciu ilościowym w latach 1994-2004 (w tys. ton) 176kB
Wykres 1 i Tabela 1 - Saldo obrotów handlowych rybami i przetworami rybnymi w ujęciu wartościowym w latach 1994-2004 (w tys. USD) 182kB