Pomoc publiczna dla przetwórstwa rybnego (program SAPARD, SPO Ryby oraz wsparcie w latach 2007-2013)

Niniejszy dział poświęcony jest pomocy publicznej opartej na funduszach Unii Europejskiej adresowanej do podmiotów zajmujących się przetwórstwem rybnym. Zawarte w nim informacje mają na celu przybliżyć Państwu wiedzę na temat aktualnie obowiązujących programów, możliwości pozyskania wsparcia na realizację planowanych inwestycji, zasad korzystania z unijnego wsparcia finansowego, aktów prawnych regulujących przyznawanie pomocy finansowej, oraz dokumentację niezbędną do ubiegania się o dofinansowanie obowiązującymi w poszczególnych programach.
 
Z uwagi na ścisłą demarkację (wykluczenie) w zakresie udzielania pomocy w ramach poszczególnych instrumentów finansowych niniejszy dział zawiera informacje wyłącznie adresowane do podmiotów z sektora przetwórstwa rybnego.
 
Pomoc finansowa przedstawiona w niniejszym dziale obejmuje projekty mające w szczególności na celu:
- budowę zakładów przetwórczych;
- modernizację istniejących zakładów przetwórczych;
- zakup zewnętrznych oraz wewnętrznych specjalistycznych środków transportu;
- poprawy funkcjonowania obrotu odpadami i produktami ubocznymi rybołówstwa;
- poprawę warunków pracy (BHP);
- poprawę jakości, higieny oraz bezpieczeństwa produkcji w przetwórstwie rybnym;
- dostosowanie zakładów przetwórczych do obowiązujących przepisów w zakresie ochrony środowiska z uwzględnieniem zmniejszenia negatywnego oddziaływania na środowisko.

Pełen zakres przedmiotowy, na który ukierunkowana jest pomoc finansowa adresowana do podmiotów z sektora przetwórstwa rybnego ujęty został w opisie poszczególnych programów.