Kredyt technologiczny

Ustawa o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej z dnia 29 lipca 2005 roku (Dz. U. 2005 Nr 179, poz. 1484) powołała Fundusz Kredytu Technologicznego udzielany przez Bank Gospodarstwa Krajowego.

Środki Funduszu przeznacza się na działalność innowacyjną oraz inwestycje technologiczne, które - zgodnie z Ustawą – polegają na:

 zakupie nowej technologii, jej wdrożeniu i uruchomieniu w oparciu o nią
produkcji nowych lub zmodernizowanych wyrobów lub świadczenie nowych lub
zmodernizowanych usług;
 wdrożeniu własnej nowej technologii i uruchomieniu w oparciu o nią produkcji
nowych lub zmodernizowanych wyrobów lub świadczenie nowych lub zmodernizowanych usług.

Kredytu nie udziela się na finansowanie dużych inwestycji tj. przekraczających 50 mln EUR oraz inwestycji w sektorze hutnictwa żelaza i stali, włókien syntetycznych, górnictwa węgla i rybołówstwa.

Zgodnie z Ustawą kredyt technologiczny udzielany jest przedsiębiorcy, którym w rozumieniu Ustawy o swobodzie działalności gospodarczej z dnia 2 lipca 2004 r. (Dz. U. 2004 Nr 173, poz. 1807) może być:

 osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna nie będąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną - wykonująca we własnym imieniu działalności gospodarczą,
 wspólnik spółki cywilnej w zakresie wykonywanej przez niego działalności gospodarczej.

Maksymalna wysokość udzielonego kredytu nie może przekroczyć równowartości 2 mln EUR (wg średniego kursu NBP z dnia podjęcia decyzji o udzieleniu kredytu). Udział własny przedsiębiorcy nie może być niższy niż 25% wartości netto inwestycji finansowanej kredytem technologicznym. Kredytu udziela się na okres do 72 miesięcy.

Kredyt technologiczny jest oprocentowany na warunkach rynkowych (zgodnie z ofertą kredytową BGK). Prowizja z tytułu udzielenie kredytu pobierana jest jednorazowo w dniu uruchomienia kredytu.
 
Główną zaletą kredytu technologicznego jest możliwość jego umorzenia do wysokości 50%. Wysokość umorzenia nie może przekroczyć 1 mln EUR lub 50% kwoty wykorzystanego kapitału kredytu technologicznego.

Szczegółowe informacje o warunkach kredytowania oraz wzór wniosku o udzielenie kredytu technologicznego opublikowano na stronach Banku Gospodarstwa Krajowego:

Więcej informacji: http://www.bgk.com.pl/fundusze/fkt.jsp