Pomoc publiczna dla przetwórstwa rybnego (program SAPARD, SPO Ryby oraz wsparcie w latach 2007-2013)

Pomoc publiczna dla sektora przetwórstwa rybnego w Polsce w latach 2007-2013Program Operacyjny „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013”

W związku z nowym okresem programowania na lata 2007-2013 zgodnie z Europejskim Funduszem Rybackim (ang. EFF – European Fisheries Fund) pomoc dla sektora rybołówstwa w Polsce będzie kontynuowana w ramach Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013”. W chwili obecnej ww. dokument programowy znajduje się w fazie projektowej. Przewidywany termin uruchomienia Programu – II połowa 2008 roku.

Program przewiduje wsparcie sektora przetwórstwa rybnego w ramach Priorytetu II Akwakultura - Środek 2.3. Inwestycje w przetwórstwo i obrót.
W ramach priorytetu Akwakultura w okresie trwania Programu na wsparcie realizacji projektów przewiduje się wydatkować 303 079 666,81 euro (wg cen z 2004 roku).

Celem interwencji finansowej jest poprawa warunków pracy i szkolenia zawodowego, monitorowanie wpływu produktów rybnych na stan zdrowia konsumentów, warunków higieny produkcji oraz jakości produktów, zmniejszenie negatywnego oddziaływania na środowisko naturalne, produkcji lub wprowadzania do obrotu nowych produktów, stosowanie innowacyjnych technik i technologii produkcji, wprowadzenia do obrotu produktów z wyładunków lokalnych, z lokalnej akwakultury oraz wysokiej jakości produktów niszowych, zwiększenia stopnia wykorzystania nie w pełni eksploatowanych gatunków, produktów ubocznych i odpadów.

Realizacja ww. celów ma również przysłużyć się promowaniu trwałego zatrudnienia w sektorze rybactwa, ze szczególnym uwzględnieniem polityki równości szans.

Pomoc finansowa obejmuje m.in. zakup używanego sprzętu, używanego wyposażenia, używanych maszyn i urządzeń, a także zakup używanych środków transportu wewnętrznego oraz używanych specjalistycznych środków transportu zewnętrznego.
W przypadku operacji realizowanych w celu zagwarantowania zgodności z normami ustanowionymi na podstawie prawa wspólnotowego w zakresie środowiska, zdrowia ludzi lub zwierząt, higieny lub dobrostanu zwierząt, pomoc może być udzielana wyłącznie do momentu, gdy normy te staną się wiążące dla przedsiębiorstw.

Pomoc jest udzielana w pierwszeństwie mikro i małym przedsiębiorstwom objętym definicją Art. 3 lit. f) Rozporządzenia Rady (WE) Nr 1198/2006 w sprawie Europejskiego Funduszu Rybackiego. Pomoc finansowa jest udzielana w formie zwrotu części kosztów kwalifikowalnych. Wsparcie jest udzielane jednorazowo (w przypadku projektów jednoetapowych) lub po zaskoczeniu każdego etapu (projekty wieloetapowe) Maksymalna wysokość pomocy wynosi 60 % kosztów kwalifikowalnych w przypadku przedsiębiorstw objętych ww. definicją, natomiast pozostałe przedsiębiorstwa otrzymują maksymalne wsparcie w wysokości 30% kosztów kwalifikowalnych.

Działanie 2.3.1 Budowa i modernizacja istniejących zakładów dla zwiększenia produkcji. Pomoc obejmuje budowę i modernizację zakładów, które prowadzą inwestycje mające między innymi na celu:
- produkcję wyrobów wysokiej jakości między innymi dla rynków niszowych;
- zwiększanie stopnia wykorzystania nie w pełni eksploatowanych gatunków, produktów ubocznych i odpadów;
- produkcję lub wprowadzania do obrotu nowych produktów, stosowania nowych technologii lub opracowywania innowacyjnych metod produkcji.

Działanie 2.3.2 Modernizacja zakładów przetwórstwa rybnego dla poprawy warunków działania. Pomoc obejmuje odernizację zakładów, które prowadzą inwestycje mające między innymi na celu:
- poprawę warunków pracy (bhp);
- poprawę jakości, higieny oraz bezpieczeństwa produkcji w przetwórstwie rybnym;
- badania i inwestycje w zakresie ekstrakcji dioksan lub innych substancji szkodliwych dla zdrowia ludzkiego z produktów rybnych;
- dostosowanie zakładów przetwórczych do obowiązujących przepisów w zakresie ochrony środowiska z uwzględnieniem zmniejszenia negatywnego oddziaływania na środowisko;
- poprawą warunków transportu wewnętrznego i zewnętrznego dla zachowania łańcucha chłodniczego.

Pomoc przyznawana w formie refundacji części kosztów kwalifikowalnych inwestycji pozytywnie zaopiniowanej przez organy odpowiedzialne za nadzór sanitarny lub weterynaryjny w przetwórstwie.

Działanie 2.3.3 Budowa nowych i modernizacja istniejących placówek wprowadzających do obrotu produkty rybne pochodzące głównie z morskich wyładunków lokalnych lub z lokalnej akwakultury. Pomoc obejmuje budowę, rozbudowę, wyposażanie i modernizację obiektów handlu hurtowego wprowadzających do obrotu produkty rybne pochodzące głównie z morskich wyładunków lokalnych lub z lokalnej akwakultury w celu:
- zwiększenia powierzchni wyspecjalizowanych obiektów wprowadzających do obrotu produkty rybne;
- stworzenia systemu zapewniającego zachowanie wysokiej jakości i bezpieczeństwa produktów rybnych od chwili połowu do chwili sprzedaży (śladowość);
- zmniejszenia negatywnego oddziaływania na środowisko;
- poprawy funkcjonowania obrotu odpadami i produktami ubocznymi rybołówstwa i akwakultury;
- poprawy funkcjonowania micro i małych przedsiębiorstw wprowadzających do obrotu produkty rybne;
- poprawy warunków pracy;
- zachowanie łańcucha chłodniczego.

W ramach działania pomoc jest udzielana na projekty obejmujące budowę, rozbudowę, modernizację wyposażenie i wyposażenie przedsiębiorstw, projekty szkoleniowe, a także projekty polegające na wprowadzaniu innowacyjnych i proekologicznych procesów technologicznych oraz rozwiązań technicznych, a także rozwiązań organizacyjnych w zakresie zarządzania jakością
i bezpieczeństwem żywności oraz ich certyfikacją.

Innowacje powinny służyć między innymi zachowaniu lub zwiększeniu liczby miejsc pracy.
W ramach działania jest możliwa pomoc na zakup specjalistycznych środków transportu wewnętrznego i zewnętrznego, miedzy innymi w celu zachowania łańcucha chłodniczego.

Inwestycje w zakresie handlu detalicznego nie kwalifikują się do uzyskania pomocy wspólnotowej.

Pomoc jest udzielana w pierwszeństwie mikro i małym przedsiębiorstwom objętym definicją Art. 3 lit. f) Rozporządzenia Rady (WE) Nr 1198/2006 w sprawie Europejskiego Funduszu Rybackiego.

Pomoc finansowa jest udzielana w formie zwrotu części kosztów kwalifikowalnych. Wsparcie jest udzielane jednorazowo (w przypadku projektów jednoetapowych) lub po zakończeniu każdego etapu (projekty wieloetapowe) Maksymalna wysokość pomocy wynosi 60 % kosztów kwalifikowalnych w przypadku przedsiębiorstw objętych ww. definicją, natomiast pozostałe przedsiębiorstwa otrzymują maksymalne wsparcie w wysokości 30% kosztów kwalifikowalnych.


Zasady kwalifikowalności wydatków
Wydatki kwalifikują się do uzyskania wsparcia z Europejskiego Funduszu Rybackiego, jeżeli zostały faktycznie poniesione przez beneficjentów od dnia 1 stycznia 2007 r., do dnia 31 grudnia 2015 r. Przedmiotem współfinansowania nie mogą być projekty zakończone przed datą, od której kwalifikują się one do dofinansowania.
W drodze odstępstwa od powyższego, w przypadku wkładu w naturze, koszty amortyzacji i koszty ogólne można traktować jako wydatki poniesione przez beneficjentów w ramach realizacji operacji, na następujących warunkach:
- zasady kwalifikalności określone w Art. 55. ust. 4 Rozporządzenia Rady (WE) Nr 1198/2006 w sprawie Europejskiego Funduszu Rybackiego, przewidują kwalifikowalność takich wydatków;
- kwota wydatków jest poświadczona dokumentami księgowymi o wartości dowodowej równorzędnej fakturom;
- w przypadku wkładów w naturze współfinansowanie z EFR nie przekracza całkowitej kwoty kwalifikowanych wydatków z wyłączeniem wartości takich wkładów.

Wydatki nie kwalifikujące się do uzyskania wsparcia z EFR:
- podatek od wartości dodanej, oprócz podatku od wartości dodanej niepodlegającego zwrotowi, jeżeli jest on rzeczywiście i ostatecznie ponoszony przez innego beneficjenta niż osoba niebędąca podatnikiem określona w art. 4 ust. 5 akapit pierwszy szóstej dyrektywy Rady 77/388/EWG z dnia 17 maja 1977 r. w sprawie harmonizacji ustawodawstwa polskiego w odniesieniu do podatków obrotowych – wspólny system podatku od wartości dodanej: ujednolicona podstawa wymiaru podatku;
- odsetki od zadłużenia;
- nabycie nieruchomości gruntowej za kwotę przewyższającą 10% wszystkich kwalifikujących się wydatków na dane działanie;
- wydatki mieszkaniowe.

W odniesieniu do operacji niewiążących się z wydatkami ze strony beneficjenta wydatki kwalifikujące się do uzyskania wsparcia z EFR stanowi kwota pomocy publicznej wypłaconej beneficjentowi.
Zasady dotyczące kwalifikowalności wydatków ustalane są na poziomie krajowym. Zgodnie z powyższym kwalifikowalność wydatków w ramach EFR zostanie szczegółowo określona w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie kwalifikowalności wydatków ponoszonych w ramach Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich” na lata 2007-2013.

 W związku z faktem, iż trwają pracę nad dokumentem programowym oraz krajowymi aktami prawnymi regulującymi udzielanie pomocy w ramach Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich” w chwili obecnej nie są znane wzory dokumentacji aplikacyjnej oraz wykaz załączników.
 
Biorąc pod uwagę wymogi poprzednich Programów zasadne wydaje się stwierdzenie, iż wśród wymaganych załączników do wniosku o dofinansowanie znajdą się następujące dokumenty:

- aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego albo zaświadczenie o dokonaniu wpisu do Ewidencji Działalności Gospodarczej, jeżeli ubiegający się o dofinansowanie ma obowiązek posiadania takiego wpisu;
- aktualne zaświadczenie właściwego urzędu skarbowego i właściwej instytucji ubezpieczenia społecznego o niezaleganiu przez ubiegającego się o dofinansowanie z wypełnieniem zobowiązań wobec Skarbu Państwa i instytucji ubezpieczenia społecznego;
- zaświadczenie o nadaniu numeru statystycznego REGON, jeżeli został nadany;
- kopia umowy lub innego aktu konstytuującego i statutu;
- kopia dokumentu potwierdzającego prawo dysponowania nieruchomością na cel związany z realizacją projektu;
- uproszczony lub szczegółowy plan biznesowy projektu;
- raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko, jeżeli obowiązek sporządzenia raportu wynika z przepisów o ochronie środowiska;

oraz w zależności od zakresu przedmiotowego projektu:

- kopia decyzji powiatowego lekarza weterynarii zatwierdzającej projekt technologiczny zakładu albo kopia decyzji nadającej weterynaryjny numer identyfikacyjny zakładu;
- kopia pozwolenia budowlanego, jeżeli takie pozwolenia jest wymagane w związku z realizacją projektu;
- kopia pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód, jeżeli takie pozwolenie jest wymagane w związku z realizacją projektu;
- operat szacunkowy sporządzony zgodnie z przepisami o gospodarce nieruchomościami, jeżeli jest wymagany;
- kosztorys inwestorski, jeżeli ubiegający się o dofinansowanie zalicza do kosztów kwalifikowalnych wniesione nakłady rzeczowe. 


System wdrażania Programu
Instytucją zarządzającą Programem jest Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, odpowiedzialne między innymi za przygotowanie dokumentu programowego oraz aktów prawnych.
Instytucją wdrażającą Program będzie Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Nabór wniosków będzie odbywa się poprzez właściwe terytorialnie Oddziały Regionalne Agencji.
System oceny projektów nie przewiduje utworzenia odpowiedzialnego funkcjonowania Komitetu Sterującego odpowiedzialnego za końcową akceptację projektów do dofinansowania. Jednakże za względu na brak ostatecznej wersji dokumentu programowego nie jest znany końcowy kształt systemu oceny projektów.


Ważniejsze akty prawne i dokumenty
- Rozporządzenie Rady (WE) NR 1198/2006 w sprawie Europejskiego Funduszu Rybnego 
 
- Strategia rozwoju rybołówstwa 2007-2013

- Pogram Operacyjny „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013”

 

Pliki do pobrania:

program_operacyjny.pdf 390kB
rozporzadzenie_rady_(we)_nr_11982006.pdf 273kB
strategia_rozwoju_rybolowstwa_2007-2013.pdf 847kB