Pomoc publiczna dla przetwórstwa rybnego (program SAPARD, SPO Ryby oraz wsparcie w latach 2007-2013)

Sektorowy Program Operacyjny „Rybołówstwo i przetwórstwo ryb 2004-2006”


W związku z akcesją Polski do Unii Europejskiej w maju 2004 roku otworzyły się dla podmiotów z sektora przetwórstwa rybnego nowe możliwości finansowania inwestycji.

Uruchomiony w ramach Europejskiego Instrumentu Wspierania Rybołówstwa /ang. FIWG – Financial Instrument for Fisheries Guidance/ Sektorowy Program Operacyjny „Rybołówstwo i przetwórstwo ryb 2004-2006” jest pierwszym Programem w naszym kraju obejmującym cały sektor rybactwa, umożliwiającym szerokie podejście do jednego z ważniejszych zagadnień, jakim jest modernizacja i unowocześnienie polskiego sektora przetwórstwa rybnego, celem podniesienia jego konkurencyjności na jednolitym rynku UE.

W latach 2004-2006 na realizacje powyższych zamierzeń przewidziano kwotę 19 553 987 euro w ramach Działania 3.4 Przetwórstwo i rynek rybny.

Działanie 3.4 Przetwórstwo i rynek rybny obejmuje zwiększenie produkcji, poprawę rentowności, poprawę jakości i konkurencyjności w zakresie przetwórstwa rybnego oraz poprawę funkcjonowania rynku rybnego. W ramach realizacji działania istnieje konieczność poprawy stanu sanitarno-weterynaryjnego zakładów przetwórczych tak, aby produkty wytwarzane przez te zakłady odpowiadały wymaganiom przewidzianym dla produktów żywnościowych w Unii Europejskiej. Konieczny jest jednocześnie wzrost wydajności i konkurencyjności zakładów przetwórczych, wprowadzenie systemu łańcucha chłodniczego, który spowoduje poprawę jakości sprzedawanego surowca i przetworów rybnych, wdrożenie systemu znakowania produktów rybnych. Pierwszeństwo mają projekty mające na celu zmniejszenie negatywnego oddziaływania zakładów przetwórczych na środowisko.

W ramach działania realizowane są następujące rodzaje inwestycji:
- zakup, budowa, rozbudowa lub modernizacja infrastruktury zakładów, maszyn, urządzeń i instalacji przetwórczych;
- budowa, rozbudowa lub modernizacja obiektów hurtowej sprzedaży ryb;
- modernizacja linii technologicznych, infrastruktury produkcyjnej oraz wprowadzenie nowych technologii służących poprawie jakości i atrakcyjności produktów rybnych oraz zwiększeniu asortymentu;
- budowa, rozbudowa oraz modernizacja zaplecza socjalnego w zakładach przetwórczych;
- zakup środków transportu specjalistycznego.

Wsparcie finansowe dostępne w ramach Działania 3.4 zostało ukierunkowane na realizację projektów w ramach czterech operacji:

Operacja 3.4.1. Zwiększenie zdolności produkcyjnych (budowa zakładów przetwórczych lub inwestycje w istniejących zakładach przetwórczych). W ramach operacji realizowane są projekty mające na celu zwiększenie zdolności produkcyjnych zakładów przetwórczych poprzez budowę nowych zakładów oraz inwestycje w istniejących zakładach.

Operacja 3.4.2. Modernizacja istniejących zakładów przetwórczych bez zwiększenia zdolności produkcyjnych. W ramach operacji realizowane są projekty mające na celu istnieje poprawę warunków sanitarno-weterynaryjnych w zakładach przetwórczych oraz wzrost konkurencyjności zakładów przetwórczych oraz wprowadzenie systemu pełnego łańcucha chłodniczego od chwili połowu do chwili sprzedaży, który spowoduje poprawę jakości sprzedawanego surowca i przetworów rybnych.

Operacja 3.4.3. Budowa obiektów hurtowej sprzedaży produktów rybnych. W ramach operacji planowane jest zwiększenie powierzchni obiektów hurtowej sprzedaży produktów rybnych oraz stworzenie systemu zapewniającego zachowanie wysokiej jakości produktu rybołówstwa od chwili połowu do chwili sprzedaży. Realizacja operacji spowoduje poprawę funkcjonowania rynku rybnego oraz marketingu produktów rybnych.

Operacja 3.4.4. Modernizacja istniejących obiektów hurtowej sprzedaży produktów rybnych.
W ramach operacji istnieje konieczność poprawy funkcjonowania rynku rybnego. W tym celu wspierani są przedsiębiorcy zajmujący się hurtowym obrotem produktami rybnymi. Wprowadzenie systemu pełnego łańcucha chłodniczego od chwili połowu do chwili sprzedaży ma na celu poprawę jakości sprzedawanego surowca i przetworów rybnych. Operacja przewiduje również usprawnienie marketingu produktów rybnych.
Przedmiotowy katalog pomocy został ujęty w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa
i Rozwoju Wsi z dnia 14 września 2004 r. w sprawie warunków i trybu udzielania pomocy finansowej w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego "Rybołówstwo i przetwórstwo ryb 2004-2006".
Zgodnie z ww. aktem prawnym pomocy finansowej na realizację projektu w zakresie przetwórstwa i rynku rybnego udziela się w szczególności na:
 
1)   podniesienie standardów technicznych w zakładach przetwórstwa produktów rybnych obejmujące  w szczególności:
  - zakup, budowę, odbudowę, rozbudowę, przebudowę lub remont budynków lub budowli bezpośrednio związanych z procesami przetwórstwa produktów rybnych;
  - budowę, rozbudowę, przebudowę lub remont infrastruktury zakładów przetwórstwa produktów rybnych;
  - zakup lub wymianę urządzeń bezpośrednio związanych z procesem przetwórstwa produktów rybnych;
  - budowę, rozbudowę, przebudowę lub remont zaplecza socjalnego w zakładach przetwórstwa produktów rybnych;
  - zakup środków transportu wewnętrznego w zakładach przetwórstwa produktów rybnych oraz specjalistycznych środków transportu zewnętrznego bezpośrednio związanych z realizacją celów projektu;
  - wyposażenie zakładów przetwórstwa produktów rybnych w urządzenia lub technologie podnoszące warunki bezpieczeństwa i higieny pracy.

2) zmniejszenie oddziaływania zakładów przetwórstwa produktów rybnych na środowisko obejmujące w szczególności:
  - zakup, budowę, odbudowę, rozbudowę, przebudowę, adaptację, remont, wymianę, naprawę urządzeń redukujących oddziaływanie na środowisko;
  - zastosowanie technik lub technologii przetwarzania odpadów produktów rybnych w celu wprowadzania ich na rynek.

3) poprawę jakości lub atrakcyjności produktów rybnych lub zwiększenie ich asortymentu poprzez zmianę warunków technicznych, technologicznych, sanitarnych lub organizacyjnych przetwarzania, przechowywania, przewożenia lub wprowadzania na rynek produktów rybnych mającą na celu:
  - poprawę jakości zdrowotnej produktów rybnych wymaganej na podstawie przepisów o ochronie zdrowia zwierząt oraz o zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt;
  - wdrożenie dobrej praktyki produkcyjnej (GMP) lub dobrej praktyki higienicznej (GHP), o których mowa w przepisach o warunkach zdrowotnych żywności i żywienia;
  - uzyskanie certyfikatu lub innego dokumentu poświadczającego, że produkty rybne cechują się szczególną jakością lub pochodzeniem;
  - otrzymanie produktu rybnego o zwiększonej wartości dodanej.

4)   budowę, rozbudowę, przebudowę lub remont obiektów hurtowej sprzedaży produktów rybnych oraz ich infrastruktury technicznej.


Poziom pomocy.
Pomocy finansowej na realizację projektu udziela się w wysokości do 40 % kwalifikowalnych kosztów projektu. W przypadku projektów, które ukierunkowane są na wspólne używanych urządzeń zmniejszających negatywne oddziaływanie obiektów hurtowej sprzedaży produktów rybnych na środowisko, lub zastosowanie technik mających na celu zmniejszenie negatywnego oddziaływania tych obiektów na środowisko pomocy finansowej udziela się w wysokości do 70 % kwalifikowalnych kosztów projektu.
Pomoc nie jest ograniczona minimalnym i maksymalnym wysokością dofinansowania.

W przypadku wsparcia finansowego na poziomie 70% kwalifikowanych kosztów projektu w związku z zastosowaniem znaczącej redukcji oddziaływania na środowisko urządzeń lub technik podmiot ubiegający się o dofinansowanie zobowiązany jest przedłożyć w zależności od rodzaju projektu:
- opinię dyrektora Instytutu Rybactwa Śródlądowego w Olsztynie albo
- opinię dyrektora Morskiego Instytutu Rybackiego w Gdyni
po zastosowaniu tego urządzenia lub techniki.

Stopień redukcji oddziaływania na środowisko urządzeń lub technik, w zależności od celu projektu, w którym zastosowano te urządzenia lub techniki, w szczególności przez analizę:
  - stopnia wykorzystywania odnawialnych źródeł energii w procesie przetwórstwa;
  - stopnia redukcji odpadów w procesie przetwórstwa;
  - stosowanej ekologicznej gospodarki opakowaniami;
  - stopnia redukcji zanieczyszczeń w odprowadzanych nieczystościach płynnych;
  - stopnia dezodoryzacji gazów odprowadzanych z zakładów przetwórstwa produktów rybnych;
  - skuteczności wprowadzanych "czystych technologii".

Ponadto podmiot ubiegający się o dofinansowanie zobowiązany jest udokumentować realizację zakładanego w projekcie celu, tj. dokonanie zmiany warunków technicznych, technologicznych, sanitarnych lub organizacyjnych przetwarzania, przechowywania lub wprowadzania na rynek produktów rybnych w celu poprawy jakości lub atrakcyjności produktów rybnych poprzez przedłożenie:
  - opinii dyrektora Instytutu Rybactwa Śródlądowego w Olsztynie albo Morskiego Instytutu Rybackiego w Gdyni, sporządzonej na wniosek inwestora, złożony nie później niż w terminie 3 miesięcy od zakończenia realizacji projektu w zakresie przetwórstwa ryb i handlu produktami rybnymi lub
  - certyfikatu lub innego dokumentu wydanego przez organ administracji publicznej, izbę gospodarczą, organizację społeczną albo inny upoważniony podmiot w kraju lub za granicą, zgodnie z zasadami określonymi w statucie, regulaminie albo przepisach określających ich kompetencje.

Instytucjonalny system naboru wniosków i oceny projektów.
Instytucją zarządzającą jest Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, odpowiedzialne w szczególności za przygotowanie dokumentu programowego i aktów wykonawczych oraz nadzór nad wdrażaniem Programu (w okresie istnienia Ministerstwa Gospodarki Morskiej przejęło ono kompetencje Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi).
Instytucją wdrażającą Sektorowy Program Operacyjny „Rybołówstwo i przetwórstwo ryb 2004-2006” jest Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, odpowiedzialna m.in. za ocenę formalną i merytoryczną projektów.
Akceptacji projektów proponowanych do dofinansowania w latach 2004-2006 dokonywał Komitet Sterujący (ciało kolegialne składające się m.in. z przedstawicieli organizacji z ogólnie rozumianego sektora rybołówstwa).

W chwili obecnej nabór wniosków w ramach Działania 3.4 Przetwórstwo i rynek rybny został wstrzymany, trwa realizacja i rozliczenie dofinansowanych projektów. Nie przewiduje się uruchomienia dodatkowego naboru wniosków. W ramach ww. działania dofinansowano w skali całego kraju 208 projektów na ogólną kwotę 215 677 700,00 PLN.

Wymagane dokumenty i załączniki - wzór wniosku oraz instrukcji wypełniania do pobrania poniżej.

Ważniejsze akty prawne i dokumenty
- Sektorowy Program Operacyjny "Rybołówstwo i przetwórstwo ryb 2004-2006"
- Uzupełnienie Sektorowego Programu Operacyjnego "Rybołówstwo i przetwórstwo ryb 2004-2006"

- Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 14 września 2004 r. w sprawie warunków trybu udzielania pomocy finansowej w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego "Rybołówstwo i przetwórstwo ryb 2004-2006"

 

Pliki do pobrania:

instrukcja_wypelniania_wniosku_o_dofinansowanie.pdf 198kB
rozporzadzenie_ministra_rolnictwa_i_rozwoju_wsi_z_dnia_14_wrzesnia_2004_r..pdf 1184kB
sektorowy_program_operacyjny_rybolowstwo_i_przetworstwo_ryb_2004-2006.pdf 1539kB
uzupelnienie_sektorowego_programu_operacyjnego_rybolowstwo_i_przetworstwo_ryb_2004-2006.pdf 945kB
wniosek_o_dofinansowanie_realizacji_projektu_w_ramach_dzialania_3.4.rtf 1521kB