Pomoc publiczna dla przetwórstwa rybnego (program SAPARD, SPO Ryby oraz wsparcie w latach 2007-2013)

Program SAPARD


Wstępem do pomocy publicznej dla sektora przetwórstwa rybnego ze środków Unii Europejskiej był skierowany głównie do sektora rolnego Program Operacyjny SAPARD /ang. Special Accession Programme for Agriculture and Rural Development/. Problemy z uzyskaniem akredytacji dla agencji płatniczej, jaką dla ww. Programu Operacyjnego była w Polsce Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa spowodowały opóźnienia z jego wdrożeniem. Ostatecznie Program SAPARD został uruchomiony w 2002 roku. Podstawa prawna Programu rozporządzenie Rady (WE) nr 1268/99 z dnia 21 czerwca 1999 roku oraz rozporządzenie KE (WE) nr 2222/2000 z dnia 7 czerwca 2000 roku.

SAPARD jako Przedakcesyjny Instrument Rozwoju Rolnictwa i Obszarów Wiejskich skierowany był generalnie do podmiotów z sektora rolnictwa. Jednakże wsparcie w ramach Działania 1 Poprawa przetwórstwa i marketingu artykułów rolnych i rybnych obejmowało w ograniczonym zakresie sektor przetwórstwa rybnego.

W ramach Schematu 1.1. Wsparcie restrukturyzacji przetwórstwa i poprawy marketingu artykułów pochodzenia zwierzęcego o pomoc finansową mogły ubiegać się podmioty zajmujące się przetwórstwem rybnym na projekty związane m.in. z:
- poprawą jakości surowca rybnego dostarczanego do zakładów przetwórczych lub do sprzedaży bezpośredniej;
- zwiększeniem liczby zakładów przetwórczych posiadających zaplecze do oczyszczania ścieków oraz zagospodarowania produktów ubocznych i odpadów;
- wprowadzaniem nowych rozwiązań i technologii umożliwiających lepsze dostosowanie produkcji do wymogów rynku.
- modernizacją lub wymianą linii produkcyjnych i wprowadzaniem technologii zwiększających wartość dodaną, które będą zgodne z wymogami acquis communautaire w zakresie higieny, jakości, pakowania i oznakowania produktów.

Koszty kwalifikowane obejmowały w szczególności:

- budowę i modernizacji budynków;
- zakup i instalację nowych maszyn i sprzętu, włącznie z oprogramowaniem komputerowym
 i specjalistycznym sprzętem do transportu;
- budowę lub modernizację przechowalni, wytwórni lodu oraz myjni skrzyń:
- wdrożenie systemu bezpieczeństwa produkcji żywności (HACCP).

Maksymalny poziom pomocy wynosił do 50% kwalifikowanych kosztów, maksymalna wysokość pomocy finansowej przyznanej w okresie trwania programu jednemu zakładowi nie mogła przekroczyć łącznie 10 000 000 PLN, jednakże nie mniej niż 125 000,00 PLN na projekt.

W skali kraju w ramach Działania 1 dofinansowano 83 projekty na ogólną kwotę 28 106 055,00 PLN, w tym województwo zachodniopomorskie 21 projektów na kwotę 6 744 646,00 PLN. Wdrażanie Programu Operacyjnego SAPARD zakończono w 2006 roku.

Ważniejsze akty prawne i dokumenty:
- SAPARD - Program Operacyjny dla Polski

- ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 14 maja 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu i kierunków działań oraz sposobów realizacji zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w zakresie gospodarowania środkami pochodzącymi z funduszy Unii Europejskiej. (Dz.U.02.102.928. z dnia 9 lipca 2002 r.)

 - ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 10 grudnia 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i kierunków działań oraz sposobów realizacji zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w zakresie gospodarowania środkami pochodzącymi z funduszy Unii Europejskiej. (Dz.U.02.222.1866 z dnia 20 grudnia 2002 r.)

- ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 15 kwietnia 2003 roku zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i kierunków działań oraz sposobów realizacji zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w zakresie gospodarowania środkami pochodzącymi z funduszy Unii Europejskiej, (Nr 129, Dz. U. z dnia 22 lipca 2003 r.)

 

Pliki do pobrania:

rozporzadzenie_rady_ministrow_z_dnia_10_grudnia_2002_r..pdf 40kB
rozporzadzenie_rady_ministrow_z_dnia_14_maja_2002_r..pdf 4444kB
rozporzadzenie_rady_ministrow_z_dnia_15_kwietnia_2003_r..pdf 3797kB
sapard_program_operacyjny_dla_polski.pdf 1198kB